MAS RUDOHORIE

Spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí a umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou bolo v roku 2008 hlavným dôvodom vzniku verejno - súkromného partnerstva MAS RUDOHORIE. Občianske združenie Miestna akčná skupina Rudohorie bolo založené na území Regionálneho združenia miest a obcí Rudohorie. Pozostáva zo 14 obcí a 1 mesta, ktoré už od minulosti intenzívne spolupracujú a to nielen z hľadiska teritoriálneho, prírodného, ale aj kultúrno - spoločenského.

Problematika rozvoja občianskeho života, skvalitňovanie podmienok pre život miestnych obyvateľov, ochrany životného prostredia, ochrany duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva, podpory drobného podnikania a služieb, rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoja cestovného ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, propagácie a prezentácie regiónov a pod. prekračujú teritoriálne vymedzenia jednotlivých obcí a efektívnejšie sa presadzujú spoločnými silami. Na túto snahu obcí o všestranný rozvoj svojich území sa presne hodia princípy prístupu LEADER, ktorého cieľom je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonali problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia.

Miestna akčná skupina RUDOHORIE pôsobí na území obcí Baška, Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov, Malá Ida, Nováčany, Poproč, Rudník, Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá Idka a mesta Medzev.

Loga partnerov